Har psykologer i Norge et dilemma?

psykolog

Leger, tannleger og psykologer i Norge har både et ekstremt bra utgangspunkt, men også et praktiserende dilemma. Kundemassen deres er vel egentlig utømmelig, men skal de arbeide ut fra egen interesse eller samfunnskontrakten?

Tannleger og psykologer i Norge skiller seg litt fra modellen legenes utgangspunkt er, men de må fremdeles avgjøre sin egen rolle.

Legene

I disse dager erstatter den ene avisartikkelen etter den andre som omhandler mangelen på fastleger i kommunene. Legelistene er fulle og mange tusen nordmenn står på ventelister og må ta til takke med vikarer. Enhver nordmann har rett på egen fastlege og dette klarer helsemyndighetene ikke å innfri.

Hva er årsaken til at denne ordningen som nå har vart i et par tiår ikke fungerer slik den var ment? Legene forklarer at det blant annet er:

 • Det enorme antallet pasienter hver lege må ha på listene
 • Økt arbeidspress
 • Økonomien i det å være fastlege
 • Uenigheter i hva som skal være arbeidsoppgavene til fastlegene

Vår psykiske helse

Som statsborger i landet vårt så har vi rett til egen fastlege, men dette gjelder ikke vår psykiske helse. Det er ikke noe system for psykologer i Norge at de kan sette seg opp på lister for å være fast psykolog. Psykologer i Oslo og Norge generelt arbeider enten i det private eller i det offentlige.

psykiske helse

Hvis man for eksempel får behov for behandling av en psykolog, så er det altså ikke sånn at vi kan ringe et legekontor og få en time innen en viss tid. Psykologer i Norge jobber også i det offentlige slik leger, men er altså ikke knyttet opp til personer i befolkningen. Hvordan får man timer hos psykologer i Norge?

 • Henvisning fra fastlege
 • Via sykehus
 • Via BUP og DPS
 • I privat regi

Tennene våre

Av en eller annen grunn har ikke tannhelse vært en prioritert helsepost for staten. Dette gjelder regjeringspartier av alle farger. Befolkningen derimot har alltid ønsket en endring av tannhelsen. Tennene er utrolig viktig for alle. Både for hvordan en vurderer eget og andres utseende, men også for vår fysiske helse. Dårlig tannhelse påvirker hele helsen i mye større grad enn mange kanskje er klar over.

Alle har gratis tannlege frem til man fyller 18 år. Dette gjelder derimot ikke alle ting. Tannregulering må man for eksempel betale selv. Etter man fyller 18 år så må man finne seg en tannlege blant alle private tannklinikker. Å gå til tannlegen er svært dyrt, og mange utsetter eller unngår å gå på grunn av kostnadene. Trenger man for eksempel å sette inn en bro eller to, eller en regulering så kan kostnaden komme på det samme som det å kjøpe en bil.

Hele kroppen som en enhet

Hvorfor man frem til nå har delt kroppen opp i ulike deler og gir ulik hjelp, har for mange vært uforståelig. I fremtiden kan man håpe at helsevesenet får et mer helhetlig syn på behandling av pasientene og at alle delene henger sammen i det offentlige. At alle har en egen lege, tannlege og psykolog.

Vonde og skadede tenner gjør stor skade på kroppen. Man får enorme smerter, kan få store infeksjoner og lide psykisk av ubehaget. Hvorfor en får dekket utgiftene og kan gå til fastlegen for å få sykemelding på grunn av smerter i munnen, men ikke dekket selve besøket hos tannlegen er ganske vanvittig. Fra et økonomisk perspektiv så kan en helhetlig løsning være rimeligere for staten på sikt.

Psykiske plager går ut over hele kroppen

På grunn av fastlegeordningen og vår rettighet til legehjelp, dekker staten mesteparten av våre kostnader til legehjelp. Dette er en utgiftspost som utgjør en stor del av statsbudsjettet hvert år. Noen av argumentene mot at man skal ha lik ordning for psykisk helsehjelp i Norge har vært at det ville kostet altfor mye for staten. At regningen ville bli uhåndterlig og dermed økt skattene våre kraftig.

Motargumentene mot at psykologer i Norge burde inn i en lignende fastlegeordning holder egentlig ikke mål. Hvis man regner ut hvor mye det koster samfunnet at mennesker ikke mottar psykisk helsehjelp i tide, ville de fleste skiftet standpunkt. Uendelig mye av det fastlegene behandler har opprinnelse i psykiske plager. Kriminalitet, sosialstønader og andre statlige utgifter ville blitt redusert ved god og tidlig psykisk helsehjelp.

Et nytt samfunnsprosjekt

Hvis det er noe som kunne gagne hele det norske samfunnet og alle nordmenn, så er det en full restaurering av modellen rundt helse. Ved å likestille leger, tannleger og psykologer i Norge og bygge en fastlege ordning hvor disse tre gikk inn som en tredelt enhet ville samfunnet bli fullstendig endret.

Hver person ville hatt disse 3 enhetene knyttet til seg og hvor disse 3 samarbeidet om behandling og kommuniserte med hverandre. Man ville kunne fange opp alle typer lidelser og plager i løpet av kort tid. Behandling ville bli igangsatt der det var behov for det, og tiltak ville sørget for at man så store endringer i landets sosiale velferd. Dette ville blant annet:

 • Bedret alles helhetlige helse
 • Redusert sykemeldinger
 • Redusert kriminalitet og sosiale tjenester
 • Økt antall stillinger innen helse og utviklingen av studieplasser i helse
 • Sørget for en mer bærekraftig og forutsigbar statlig økonomi

Et knirkefritt statlig maskineri

En del av samfunnskontrakten som vi alle er en del av er at vi deltar i og er med på å holde samfunnet i gang. Oppgavene staten utfører på vegne av innbyggerne i samfunnet har endret seg opp gjennom historien. Det enkleste er alltid å bevare ting sånn som de er og kun endre på små ting. Dette krever lite av de som styrer og resultatet er at manglende skyves under teppe og kun får periodevis smuler kastet mot seg.

Fremtidens psykologer i Norge

Å revolusjonere samfunnet og absolutt hele og alle delene av helsevesenet krever mot og langsiktig tenkning. At det vil lønne seg for absolutt alle i fremtiden er et garantert faktum. Enkelt vil det ikke være, og det vil kreve at man dykker dypt ned i alle kriker og kroker.

Man kan bare håpe at det vil komme mennesker som har visjoner brede nok og rygger sterke nok til å ta fatt på et slikt arbeid.

Fremtidens psykologer i Norge

Hvis vi ser for oss at samfunnet er totalforandret og fungerer på denne måten som beskrevet over, så vil psykologer i Norge arbeide helt annerledes. De vil være en del av hverdagen vår. Psykisk helse vil være ansett som like viktig for oss som fysisk helse. En vil ikke lenger føle et stigma ved det å motta behandling av en psykolog. Om en har kreft eller angst, så vil behandlingen være like reell, aktuell og viktig for oss og samfunnet.

For de som skal velge utdanning så vil det være mange flere muligheter som psykolog enn det det er i dag. Arbeidsmarkedet vil endre seg og kunne tilby mange flere stillinger enn det vi har i dag. Psykologer i Norge vil bli integrerte i helsevesenet og de vil på sikt arbeide på en mer forebyggende måte. De vil fange opp psykiske lidelser tidlig hos personer som i dag ville falt bort fra samfunnet og ofte blitt sett på som byrder. Likestilling av tannleger, leger og psykologer i Norge ville blitt noe av det største i landet siden oljen på 70-tallet.